آشنایی با کشورهای مهمان > هشتمین گردهمایی:
اندونزی
ایران
پاکستان
تاجیکستان
ترکیه
چاد
سودان
عراق
لبنان
مصر
یمن