فتحعلی‌شاه قاجار؛
حکایتی طنزآمیز از حماقت فتحعلی‌شاه قاجار
فتحعلیشاه قاجار، پادشاه ایران در جریان شرفیابی کنسول بریتانیا مشتاقانه از وی پرسید که چند زرع بایستی زمین را حفر کنند تا به ینگه دنیا (آمریکا) برسند؟ ...
نمایشگاه کتاب؛
طنز نوشته/ نمایشگاه کتاب مفتی!
تصور کنید یک چنین نمایشگاهی در ایران برگزار شود؛ با هم به ادامه تصورکردنمان می‌پردازیم...
ابوعلی سینا؛
حکایتی زیبا از درمان عجیب ابوعلی سینا
در زمان ابو علی سینا، مرد جوانی ادعا می کرد که در سرش ماری وجود دارد ...