آشنایی با مجمع اتحاد دانشجويان جهان اسلام
دجا؛
آشنایی با مجمع اتحاد دانشجويان جهان اسلام
مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام در اوایل دهه 80 هجری شمسی و در زمانی که استکبار جهانی با حمله به کشورهای دوست و برادر و مسلمان...